Účetnictví podvojné

Podvojné účetnictví, resp. dnes už se používá pouze výraz účetnictví, je komplexní činnost, která vede ke zjištění stavu a změn majetku, jeho zdrojů a výsledku hospodaření za určité období. V účetnictví se každá položka účtu (Má dáti) páruje s položkou na jiném účtu, ale na opačné straně (Dal).

Vedení podvojného účetnictví je povinné pro všechny osoby (fyzické i právnické) zapsané v Obchodním rejstříku a pro subjekty, jejichž obrat v předešlém roce přesáhl 25 milionů Kč. Povinnost vést podvojné účetnictví může ukládat i zvláštní právní předpis. Zároveň je možné jej vést dobrovolně.

Kdo nevede podvojné účetnictví, podléhá daňové evidenci.

Standardní rozsah námi poskytovaných účetních služeb:

 1. zpracování účetní osnovy
 2. zaúčtování všech účetních dokladů
 3. vedení účetního deníku
 4. vedení hlavní knihy
 5. vedení pokladní knihy
 6. vedení knih pohledávek a závazků
 7. sledování sald jednotlivých účtů
 8. vedení knihy hmotného dlouhodobého majetku a drobného hmotného dlouhodobého majetku
 9. zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 10. tisk konečných verzí zpracovaných knih
 11. zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 12. zpracování dlouhodobých směrnic z oblasti účetnictví
 13. zajištění ověření účetní závěrky auditorem

Navíc lze v případě zájmu domluvit i další služby:

 1. vedení skladového hospodářství
 2. tisk faktur
 3. provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 4. provedení inventarizace investičního majetku
 5. zpracování knihy jízd
 6. zpracování knihy denních tržeb
 7. pravidelný svoz dokladů
 8. zpětná rekonstrukce účetnictví

POJMY KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ

Účetní výkaz je dokument, který zobrazuje finanční situaci účetní jednotky. Mezi základní druhy výkazu řadíme rozvahu, výkaz zisku a ztrát, cash flow (přehled o peněžních tocích), přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce.

Účetní výkaz/Účetní závěrka

Účetní deník je hlavní účetní kniha, která obsahuje seznam všech účetních záznamů (zaúčtovaných dokladů).

Účetní deník