PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość lub dzisiaj stosowane słowo księgowość, to kompleksowa czynność, która prowadzi do stwierdzenia stanu i zmian majątku, jego źródeł i wyniku działalności za określony okres. W pełnej księgowości każda pozycja konta (Ma) łączy się z pozycją na innym rachunku, ale po przeciwnej stronie (Winien).

Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe dla wszystkich osób (fizycznych i prawnych) wpisanych do Rejestru handlowego i dla podmiotów, których obrót w poprzednim roku przekroczył 25 mln CZK. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości może zostać nałożony również przez szczególny przepis prawa. Jednocześnie można ją prowadzić dobrowolnie.

Kto nie prowadzi pełnej księgowości, podlega ewidencji księgowej.

STANDARDOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG KSIĘGOWYCH:

 1. sporządzenie planu kont
 2. zaksięgowanie wszystkich dokumentów księgowych
 3. prowadzenie dziennika księgowego
 4. prowadzenie księgi głównej
 5. prowadzenie księgi kasowej
 6. prowadzenie księgi należności i zobowiązań
 7. monitorowanie sald poszczególnych kont
 8. prowadzenie księgi rzeczowych aktywów trwałych i drobnych rzeczowych aktywów trwałych
 9. sporządzenie deklaracji VAT i obowiązków rejestrowych (u płatników VAT)
 10. druk końcowych wersji sporządzonych ksiąg
 11. sporządzenie sprawozdania – bilansu, rachunek wynikowy, cashflow, załącznik
 12. sporządzenie trwałych dyrektyw z zakresu księgowości
 13. zapewnienie kontroli sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Ponadto w razie konieczności można zamówić również inne usługi:

 1. prowadzenie gospodarki magazynowej
 2. druk faktur
 3. prowadzenie inwentaryzacji zapasów (materiału, towaru, produktów)
 4. prowadzenie inwentaryzacji majątku inwestycyjnego
 5. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 6. sporządzenie księgi utargów dziennych
 7. regularny przewóz dokumentów
 8. wsteczna rekonstrukcja księgowości

POJĘCIA KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową jednostki. Do podstawowych sprawozdań zaliczamy bilans, wykaz zysków i strat, cashflow (zestawienie przepływów finansowych), zestawienie o zmianach kapitału własnego i załącznik do sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe

Dziennik księgowy to główna książka księgowa, która zawiera zestawienie wszystkich zapisów księgowych (zaksięgowanych dokumentów).

Dziennik księgowy